PostgreSQL判断字符串是否包含目标字符串的多种方法

 

PostgreSQL判断字符串包含的几种方法:

方式一: position(substring in string):

position(substring in string)函数:参数一:目标字符串,参数二原字符串,如果包含目标字符串,会返回目标字符串笫一次出现的位置,可以根据返回值是否大于0来判断是否包含目标字符串

select position(‘aa’ in ‘abcd’);
 position
———-
    0
select position(‘ab’ in ‘abcd’);
 position
———-
    1
select position(‘ab’ in ‘abcdab’);
 position
———-
    1

 

方式二: strpos(string, substring)

strpos(string, substring)函数:参数一:原字符串,目标字符串,声明子串的位置,作用与position函数一致。

select position(‘abcd’,’aa’);
 position
———-
    0

select position(‘abcd’,’ab’);
 position
———-
    1

select position(‘abcdab’,’ab’);
 position
———-
    1

 

方式三:使用正则表达式

如果包含目标字符串返回t,不包含返回f

select ‘abcd’ ~ ‘aa’ as result;
result
——
  f
  
select ‘abcd’ ~ ‘ab’ as result;
result
——
  t
  
select ‘abcdab’ ~ ‘ab’ as result;
result
——
  t

 

方式四:使用数组的@>操作符(不能准确判断是否包含)

select regexp_split_to_array(‘abcd’,”) @> array[‘b’,’e’] as result;
result
——
 f

select regexp_split_to_array(‘abcd’,”) @> array[‘a’,’b’] as result;
result
——
 t

 

注意下面这些例子:

select regexp_split_to_array(‘abcd’,”) @> array[‘a’,’a’] as result;
result
———-
 t

select regexp_split_to_array(‘abcd’,”) @> array[‘a’,’c’] as result;
result
———-
 t

select regexp_split_to_array(‘abcd’,”) @> array[‘a’,’c’,’a’,’c’] as result;
result
———-
 t 

可以看出,数组的包含操作符判断的时候不管顺序、重复,只要包含了就返回true,在真正使用的时候注意。

文章

①本站所有CMS源码、杰奇CMS模板、PTCMS源码模板、YGBOOK源码模板、帝国CMS源码模板等仅用于学习和交流,勿用于商业。
②本站资源有安装及使用文档,安装使用请自行探索,如您对购买的程序或是模板无法胜任安装工作,请点击付费安装。
③本站资源来源网络或者用户投稿,切勿私自传播于网络,否则将追究法律责任。且仅供学习交流之用,如有侵权请联系删除。
④如果资源失效或下载链接错误请联系站长。
蓝大富博客 » PostgreSQL判断字符串是否包含目标字符串的多种方法

发表评论